nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”    อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ฝ่ายประถมศึกษาจัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ      เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้รับความรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่