nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (23)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร หนูพลัด
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.ชีววิทยา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางอภิญญา นาโควงศ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางดวงใจ แพงศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสุภรณ์ ทิพเนตร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ สุจริต
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนิกร มาระมิ่ง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/1
 • การติดต่อ Line : nikorn.m ,FB : www.facebook.com/nikorn.m

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวรรณชนก โสมปัดทุม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.คณิตศาสตร์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ บุราณสาร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายทินกร ทันแล้ว
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ปร.ต.การบริการและพัฒนาการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวูกริยากร ศรีรังกรณ์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายนุกูล กระโจม
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.มบริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.2/5
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 1 จาก 2