ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 493 หมู่ที่ 2 บ้านง่อน ตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2479 โดยมีนายเหรียญ อุปพงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2515 มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ แบบ 017 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126”  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝั่งมัธยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านง่อน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงเรียน มีพื้นที่ 33 ไร่ ในปี 2555 ด้วยจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ จานวน 21,000,000 บาท ( 21 ล้านบาท) จัดสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล (ตอกเข็ม) สี่ชั้น จานวน 24 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 33 ไร่ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเดิม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านง่อน หมู่ 26

 
 
อาณาเขต โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งประถมฯ)
 
  • ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านง่อน
  • ทิศใต้ ติดกับ หมู่บ้านหนองพะเนาว์
  • ทิศตะวันออก อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
  • ทิศตะวันตก อยู่ใกล้กับ อบต. สว่างแดนดิน
 
 
อาณาเขต โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งมัธยม)
 
  • ทิศเหนือ ติดกับ หมู่บ้านง่อน หมู่ 26
  • ทิศใต้ อยู่ใกล้กับ อบต. สว่างแดนดิน
  • ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่บ้านง่อน หมู่ 26
  • ทิศตะวันตก อยู่ใกล้กับ ป้อมตารวจ สภ.สว่างแดนดิน
Read 7509 times