อัตลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

           logo2018

คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                

สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                

อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126

อัตลักษณ์ผู้เรียน

“อยู่ดีมีสุข”

อยู่   คือ อยู่อย่างพอเพียง

ดี    คือ อารมณ์ดี

มี    คือ   มีคุณธรรม จริยธรรม

สุข   คือ   สุขภาพดี

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ดนตรี     คือ วงดุริยางค์ วงสตริง วงดนตรีไทย วงโปงลาง

นาฎศิลป์ คือ รำวงมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน

 

Read 6287 times