บุคลากรก่อนประถมศึกษา

บุคลากรก่อนประถมศึกษา (9)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางจุฬาลักษณ์ คอยส์
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.การพัฒนาหลักสู่ตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางดวงใจ พรมอินทร์
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางศิริลักษณ์ สอระสัน
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางอรวรรณ ยศตะโคตร
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวมนัสนันท์ เป้งคำภา
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด กศ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวชิราภรณ์ มาระมิ่ง
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น 3/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ
 • ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาววนิดา โคตรชมภู
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก ครูภาษาอังกฤษ
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกรกนก เสนเสนา
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาประถมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำอนุบาล 2/1
 • การติดต่อ -