nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนางสุดาพร นนสุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ได้รับความรู้และมวลประสบการณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่