nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ระบบ SchoolMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

Read More

ห้องเรียนออนไลน์

E-learning ระบบการเรียนรู้ผ่านผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน

Read More

คลังรูปภาพ มัธยมฯ

รวมรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

Read More

คลังรูปภาพ ประถมศึกษา

รวมรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

keawkha2

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์

อนุสรณ์รุ่น

จบปีการศึกษา 2560
จบปีการศึกษา 2561
จบปีการศึกษา 2562