ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (4)

วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560 22:35

คณะกรรมการสถานศึกษา

Written by

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลครับ

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.2
62
50
112
4
อบ.3
60
46
106
4
รวม อบ.
122
96
218
8
ป.1
59
61
120
4
ป.2
52
59
111
4
ป.3
68
69
137
4
ป.4
66
61
127
4
ป.5
67
76
143
4
ป.6
73
69
142
4
รวมประถม
385
395
780
24
ม.1
123
99
222
6
ม.2
128
138
266
6
ม.3
96
98
194
5
รวมมัธยมต้น
347
335
682
17
รวมทั้งหมด
854
826
1,680
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 17:34

อัตลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

           logo2018

คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                

สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                

อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126

อัตลักษณ์ผู้เรียน

“อยู่ดีมีสุข”

อยู่   คือ อยู่อย่างพอเพียง

ดี    คือ อารมณ์ดี

มี    คือ   มีคุณธรรม จริยธรรม

สุข   คือ   สุขภาพดี

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ดนตรี     คือ วงดุริยางค์ วงสตริง วงดนตรีไทย วงโปงลาง

นาฎศิลป์ คือ รำวงมาตรฐาน ระบำมาตรฐาน

 

             โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2479  โดยมีนายเหรียญ  อุปพงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  ต่อมาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2515  มูลนิธิการศึกษาไทย –  อเมริกัน  ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  59  ตารางวา  และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ  แบบ  017  ในวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2516  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ ที่ 126”