ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด

  

  

  

ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่