ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

 

News web mp126

 

คลิกที่รูปภาพเพื่อชมภาพกิจกรรรมทั้งหมด

        โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนและครู ตลอดจนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ซึ่งเป็นการแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ โดยท่านผู้อำนวยการได้ขึ้นพบปะกับผู้ปกครองเพื่อชีัแจงเรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินการของโรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา