เพลงมาร์ชโรงเรียน

บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

ค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ก้าวสู่ฝัน วันเกษียณ 2562

1.คุณครูวีณา มิตรยอดวงค์ 2.คุณครูพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช 3.คุณครูประกายแก้ว ปัญญารัตน์